Google

ท่านเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ลำดับที่
Free Website Counter


ภารกิจปี ๒๕๕๗

ภารกิจปี ๒๕๕๖

ภารกิจปี ๒๕๕๕

ภารกิจปี ๒๕๕๔

ภารกิจปี ๒๕๕๓

ภารกิจปี ๒๕๕๒

ภารกิจปี ๒๕๕๑

ภารกิจปี ๒๕๕๐

*---------------------------*
บริการข้อมูลข่าวสาร

ผลสอบ นรต.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๖๙

ผลสอบ นรต.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๗๐

ผลสอบ นรต.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๗๑

  แผนการฝึกวิชาการฝึกแบบตำรวจ ๑ - ๔

ปฏิทินการศึกษา
  คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๑,๐๐๐ คำ
  บทสวดมนต์ไหว้ครูของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
  ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.๒๕๔๗
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
  ระเบียบ ก.ตช.หลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของ ผบช.ในฐานะเป็นอธิบดีหรืแทน ผบ.ตร.
  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.๒๕๓๕
  ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖&เอกสารแนบท้ายระเบียบ
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (แก้ไขปี ๒๕๕๓)
 


 


ปปช.

มสธ

รามคำแหง

 

 

 


ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์
กดปุ่ม Ctrl พร้อมปุ่ม F5

 

จัดทำโดย ฝ่ายปกครอง ๑ กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ ๙๐ หมู่ ๗ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๑๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๓๒-๒๐๑๗ หรือ ๐-๓๔๓๑-๒๐๑๐ ต่อ ๓๐๙