ตัวชี้วัด การรายงานผลการปฏิบัติราชการของผู้รับการประเมิน    

ตัวชี้วัดที่ ๑ มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ ผบก. - ผกก. ปี ๒๕๕๔

- พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับ ผกก. - ผบ.มว.ปี ๒๕๕๔

 

ตัวชี้วัดที่ ๒ มีการวางแผนทำงานประจำที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ กำหนดเป้าหมาย ระยะเวลา
                  ในการทำงานอย่างชัดเจน
ตัวชี้วัดที่ ๓ มีการพัฒนาการทำงานตามแผนการทำงานข้อ ๑.๒ เช่น งานรวดเร็วขึ้นมีขั้นตอนและ
                  และระยะเวลาที่สั้นลงอย่างมีนัยสำคัุญตัวชี้วัดที่ ๔ มีการตรวจสอบ กำชับ ปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดความบกพร่องหรือพัฒนาให้ดีขึ้น


ตัวชี้วัดที่ ๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างตามข้อปฏิบัติของตำรวจ โดยยึุดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
                  พอเพียง
ตัวชี้วัดที่ ๖ มีงานพิเศษที่รับผิดชอบนอกเหนือจากงานประจำปกติ และเป็นการทำงานเชิงรุก
                 ที่ผู้รีับการประเมินเสมอขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา

 

ตัวชี้วัดที่ ๗ มีการศึกษาดำเนินการหรือพัฒนางานพิเศษตามข้อ ๓.๑ อย่างมีแผนเป็นชั้นเ็ป็นตอน
                  และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๘ จริยธรรม
                  การประเมินครั้งที่ ๑ ไม่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๙ สภาวะผู้นำ  มีวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในการทำงานและมีการทำงานตามวิสัยทัศน์หรือ
                  หรือเป้าหมายที่กำหนด

 

 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร่วมมือร่วมใจ มีส่วนร่วมในการฝึก การประชุม กิจกรรม ๕ ส. กิจกรรมทางศาสนา
                    วัฒนธรรม ประเพณี ฯลฯ  (ตัวชี้วัด)